پروژه های کلک سلامتی فرجاد‌

توسعه بخش 50 تخت بستری و 25 تخت هتلینگ بخش بستری بیمارستان حکیم‌جرجانی
  • آموزشی

توسعه بخش 50 تخت بستری و 25 تخت هتلینگ بخش بستری بیمارستان حکیم‌جرجانی

بیمارستان 96 تختخوابی شهرستان پیشوا
  • طراحی

بیمارستان 96 تختخوابی شهرستان پیشوا

بیمارستان 250 تختخوابی تخصصی کودکان شهید طالقانی
  • طراحی

بیمارستان 250 تختخوابی تخصصی کودکان شهید طالقانی

مسکن امید محله غفور سنندج
  • طراحی

طراحی مسکن امید محله غفور سنندج

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان شفا
  • طراحی

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان شفا

بیمارستان 64 تختخوابی روانسر
  • طراحی

بیمارستان 64 تختخوابی روانسر

شروع به تایپ کنید تا پست های مورد نظر خود را ببینید.